Koji su uslovi da nerezidentno pravno lice u državu rezidentstva prebaci prihod od kamate ostvaren u Srbiji?

Pravo na sudsku zaštitu i naplatu potraživanja u Republici Srbiji imaju kako rezidenti, tako i nerezidenti. Zakon o deviznom poslovanju[1] („ZDP“) definiše nerezidente tako što navodi da se nerezidentima smatraju svi oni koje ZDP u članu 2 stav 1 tačka 1) nije označio kao rezidente. Dakle, relativno je lako utvrditi da li se određeni entitet u Republici Srbiji smatra nerezidentom prema pravilima o deviznom poslovanju.

S obzirom na to da je moguće da nerezident ima određeno potraživanje prema rezidentu Republike Srbije, npr. utvrđeno sudskom odlukom domaćeg suda ili priznatom sudskom odlukom stranog suda, nerezident može pokrenuti izvršni postupak protiv rezidenta i zahtevati namirenje svog potraživanja.

Međutim, i ako izvršni sud donese rešenje o izvršenju koje postane pravnosnažno i izvršno, postavlja se pitanje kako će nerezident faktički naplatiti to potraživanje, i preneti tako naplaćena sredstva u državu rezidentstva.

Obaveza otvaranja nerezidentnog računa u banci u Republici Srbiji

Najpre, da bi nerezident u Republici Srbiji mogao da prima bilo kakve uplate, neophodno je da u banci u Republici Srbiji otvori nerezidentni račun. Narodna banka Srbije propisuje uslove pod kojima banke mogu da otvaraju račune nerezidentima, kao i način vođenja tih računa. Ovi uslovi detaljno su regulisani Odlukom o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata.[2]

Nakon što nerezident otvori račun u Republici Srbiji, on na taj račun može da prima uplate od domaćih fizičkih i pravnih lica. Tako primljen novac nerezident može, pod određenim uslovima, da prenese u državu rezidentstva.

Naime, član 29 stav 1 ZDP propisuje da nerezident koji posluje preko nerezidentnog računa vrši prenos sa tog računa u inostranstvo pod uslovom da je prethodno izmirio poreske obaveze iz određenog posla prema Republici Srbiji, o čemu podnosi potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim obavezama.

Dakle, jedan od uslova za prenos novca jeste pribavljanje potvrde nadležnog poreskog organa da su izmirene sve poreske obaveze prema Republici Srbiji („Potvrda“).

Porez na dobit ostvaren po osnovu kamate od strane nerezidenta

Porez na dobit koju nerezidentno pravno lice ostvari u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica[3] („ZPDPL“).

Član 1 stav 1 tačka 3) ZPDPL propisuje da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamate. Stav 6 istog člana propisuje da poresku prijavu podnosi rezidentno pravno lice u roku od 3 dana od dana isplate prihoda.

Dakle, s obzirom na to da je u konkretnom slučaju reč o porezu na dobit po osnovu kamate, koji porez se plaća po odbitku, rezident Republike Srbije koji je dužnik kamate je dužan da podnese odgovarajuću poresku prijavu i plati porez.

Pribavljanje Potvrde o plaćenom porezu i prenos novca u inostranstvo

Da bi nerezident pribavio Potvrdu o plaćenom porezu, neophodno je da nadležnoj filijali poreske uprave podnese odgovarajuću dokumentaciju, nakon čijeg razmatranja, ukoliko je poreska prijava podneta i porez plaćen, poreska uprava izdaje Potvrdu.

Da bi nerezident mogao da pribavi Potvrdu, neophodno je da uz zahtev za izdavanje potvrde podnese i dokaz o uplati republičke administrativne takse, potvrdu o svom rezidentstvu koju izdaje nadležni organ države rezidentstva, osnov po kojem su rezidenti vršili uplate (npr. rešenje o izvršenju, ugovor o zajmu, ugovor o kreditu, ugovor o poravnanju i sl.), dokaz da su rezidenti izvršili uplatu po nekom od zakonom propisanih uslova na račun nerezidenta u banci u Republici Srbiji, kao i poresku prijavu za porez na dobit po odbitku koju je rezident podneo.

Zahtev za izdavanje Potvrde podnosi se nadležnoj filijali poreske uprave, u konkretnom slučaju prema mestu prebivališta / sedišta rezidenta koji je podneo poresku prijavu, osim u slučaju kada je rezident veliki poreski obveznik, kada se Zahtev za izdavanje Potvrde podnosi Centrali Poreske uprave. Nakon što Poreska uprava utvrdi da je poreska prijava uredno podneta i porez plaćen, ona izdaje Potvrdu. Pribavljenu Potvrdu nerezident podnosi banci u kojoj ima otvoren nerezidentni račun, na osnovu koje banka vrši transfer novca u inostranstvo.


[1] „Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 51/2015, 82/20177, 69/2018 i 96/2018

[3] “Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

Jelena Janković

Jelena Janković

Viši Saradnik
Marija Spasić

Marija Spasić

Advokatski pripravnik
PODELI PUTEM: