Procena pravnog rizika i dužna pažnja

Pre ili kasnije, u određenoj fazi poslovnog razvoja javlja se potreba za skaliranjem, i u većini slučajeva, ona je rezultat kupovine dodatnih sredstava i kompanija. Kako bi se dobile objektivne informacije o predmetu kupovine, kao i svim rizicima s njim u vezi, obavezno je sprovođenje procedure dužne pažnje.

Naši advokati imaju bogato iskustvo u sprovođenju procedura dužne pažnje, i procenjivanju pravnih, imovinskih, kadrovskih i organizacionih rizika. Analiza pravnih rizika (pravna dužna pažnja) obuhvata analizu poslovnih aktivnosti kompanije u cilju utvrđivanja usaglašenosti sa zakonskom regulativom, kao i procenu rizika u pogledu potencijalnih tužbi sa strane izvođača i državnih vlasti.

 

Pomoć koju pružamo klijentima kada je reč o pravnoj dužnoj pažnji obuhvata:

  • Analizu dokumentacije o spajanju i proveru imovinskih prava vlasnika kompanije;
  • Analizu prava kompanije na pokretnu i nepokretnu imovinu, finansijska ulaganja u akcijski kapital druge kompanije (analizu vlasničkog prava);
  • Proveru legalnosti procesa odlučivanja u kontekstu odluka koje donosi menadžment kompanije;
  • Ocenu validnosti hartija od vrednosti;
  • Proveru u kontekstu sporova sa trećim stranama, sudskih procesa, hapšenja i drugih tereta na imovini;
  • Identifikovanje poreskih rizika, mogućih tužbi sa strane izvođača ili državnih nadzornih tela;
  • Proveru raspoloživosti svih licenci i dozvola neophodnih za obavljanje poslovnih aktivnosti;
  • Analizu usaglašenosti kompanije sa propisima u oblasti radnog prava;

Istraživanje usko stručnih oblasti vezanih za rad kompanije, kao što su eksploatacija prirodnih resursa, spoljna trgovina, anti-trust regulativa, itd.