Korporativno pravo i M&A

Naš pristup omogućava nam da pružamo praktična, komercijalna rešenja u vezi sa transakcijama i privrednim, upravljačkim i regulatornim pitanjima. Zahvaljujući advokatima koji poseduju bogato znanje i iskustvo u aspektima koji se tiču korporativnog poslovanja i M&A, advokatska kancelarija Milošević u mogućnosti je da pruža savetodavne usluge u pogledu merdžera i akvizicija, privatnog vlasničkog kapitala, zajedničkih ulaganja, reorganizacije, upravljanja i regulatornih pitanja. Ovo znači da naši advokati imaju kapacitet da vaš biznis svojim savetima usmeravaju u odnosu na reputacione i pravne rizike tokom njegovog životnog ciklusa.

Naša korporativna praksa je u potpunosti integrisana sa našim praksama u oblasti poreza, nekretnina, finansiranja, rešavanja sporova, intelektualne svojine i radnog prava. Multidisciplinarni tim naše kancelarije pruža vam sveobuhvatnu uslugu koja vam je potrebna, bilo u vezi sa transakcijama bilo u vezi sa svakodnevnim korporativnim zahtevima. Zahvaljujući ovakvom multidisciplinarnom timu advokata koji razumeju suštinu klijentovog poslovanja i istinski poznaju industrije u kojima klijenti posluju, u mogućnosti smo da pružamo savete koji su relevantni za potrebe klijentovog poslovanja, bez obzira na to da li je ono na lokalnom nivou ili prekogranično. Naši advokati klijentima ne deklamuju zakonske propise. Oni razumeju pritiske sa kojima se biznis klijenata suočava u sve strože regulisanom okruženju, i oslanjaju se na svoje iskusto kako bi im pružili najkvalitetniji, komercijalno relevantan savet. Nastupamo otvoreno i transparentno, pružamo podršku tokom celog toka saradnje, ali zauzimamo i robustan stav kada je to neophodno.