Dopuna Zakona o ozakonjenju objekata

Dana 26. jula 2023. godine, na predlog Vlade Republike Srbije, Skupština Republike Srbije usvojila je dopune Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS, br. 96/15, 83/18, 81/20 – US, 1/23 – US i 62/2023) u daljem tekstu („Zakon“).

Izmene Zakona stupile su na snagu dana 28. jula 2023. godine, dan nakon objavljivanja u „ Sl. Glasniku RS“.

Intencija zakonodavca ovoga puta nije bila usmerena na konkretno rešavanje pitanja nezakonito izgrađenih objekata, a budući da novom zakonskom regulativom nisu promenjeni ni uslovi niti sam postupak ozakonjenja, već je cilj bio da se omogući priključenje na infrastrukturu svih nezakonito izgrađenih stambenih objekata.

Razlozi za donošenje dopuna Zakona

Tokom primene Zakona, kao jedan od problema identifikovana je i nemogućnost priključenja nezakonito izgrađenih objekata na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, čime se postavilo pitanje zadiranja u osnovna ljudska prava, koje garantuje Ustav Republike Srbije, kao i brojne međunarodne konvencije.

Razmatrajući brojne podnete inicijative, osnovna ideja Zakonodavca bila je da se u ograničenom vremenskom periodu omogući   građanima koji su gradili ili kupovali stambene objekte izgrađene suprotno zakonu, a time rešavali svoje stambene potrebe, omogući pristup osnovnim pravima, odnosno stvori zakonska mogućnost da se privremeno priključe na infrastrukturnu mrežu, do okončanja postupaka ozakonjenja.

Priključenje na infrastrukturu

Zakonom o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Zakonodavac predviđa mogućnost privremenog priključenja svih nezakonito izgrađenih objekata, bez obzira na vreme izgradnje, na infrastrukturnu mrežu, što uključuje priključak za vodovod i kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i mrežu elektronskih komunikacija ili mrežu daljinskog grejanja.

Mogućnost priključenja, shodno odredbama člana 39. stav 4. Zakona, će biti mogućа isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta – stanova, koji su izgradnjom ili kupovinom objekata ili posebnih delova objekta – stanova trajno rešavali svoje stambeno pitanje.

Zakonodavac takođe isključuje primenu kaznenih odredbi koje se odnose na privremeno priključenje nezkonito izgrađeni objekata na infrastrukturnu mrežu.

Način, postupak i uslovi za priključenje na infrastrukturu

Vlada Republike Srbije će donošenjem podzakonskog akta preciznije  urediti način, uslove i postupak za priključenje na infrastrukturnu mrežu od strane zainteresovanih lica, sve u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona, što dalje proizilazi, najkasnije do 12. avgusta 2023.godine.

Nakon toga, građani će u skladu sa utvrđenom procedurom u nadležnim opštinama moći da podnesu  predmetni zahtev.

Važno je napomenuti da je rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje prekluzivan i iznosi 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta Vlade Republike Srbije. Nakon isteka ovog roka, neće postojati mogućnost za privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu.

Zaključak

Iako se procenjuje da u Republici Srbiji ima preko 2.5 miliona objekata izgrađenih bez odobrenja za gradnju, novi Zakon pokušava da ublaži posledice ovakvog činjeničnog stanja, te ostaje da se vidi da li će budućnost doneti konkretna rešenja i predvideti mehanizme za sprečavanje nelegalne gradnje.

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

Milica Radović

Advokat | Viši saradnik
PODELI PUTEM: