Obaveze vođenja digitalne građevinske knjige i dnevnika i knjige inspekcije

Novim Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2023), koji je dana 3. novembra 2023. godine stupio na snagu (u daljem tekstu „Pravilnik“) se uvode suštinske promene u načinu evidentiranja podataka u navedenim dokumentima u odnosu na ranije važeću regulativu.
Pravilnikom se uvodi obaveza da odgovorni izvođač radova svojim elektronskim potpisom overava unesene podatke u knjigu inspekcije i građevinski dnevnik, a i sam upis podataka se obavlja elektronskim putem.
Osim elektronskim potpisom odgovornog izvođača radova stranice dnevnika moraju se svakodnevno potvrđivati elektronskim potpisima od lica koje vrši stručni nadzor i, ako je primenljivo, lica koja vrše konzervatorski i projektantski nadzor.
Umesto ranije obaveze nadležnog inspektora da u knjigu inspekcije unosi podatke nakon inspekcijskog nadzora o utvrđenom stanju, drugim zapažanjima u vezi sa izvođenjem radova i naloženim merama, koje odgovorni izvođač radova potpisuje, sada je to obaveza odgovornog izvođača radova. Navedeni u knjigu inspekcije unosi podatke o inspekcijskim nadzorima, samoproverama i savetodavnim posetama, uz prateću dokumentaciju, dok nadležni inspektor u knjigu inspekcije upisuje samo datum započetog inspekcijskog nadzora.
Pravilnik detaljnije reguliše vođenje građevinskog dnevnika za objekte koji su prostorno izdvojeni ili predstavljaju nezavisnu funkcionalnu celinu i zahtevaju specifičnu organizaciju građenja, te je za ove objekte moguće voditi građevinski dnevnik u delovima, i to:
po tehničkim i/ili funkcionalnim celinama unutar ili izvan mesta građenja objekta;
po vrstama radova, odnosno za izvođenje pojedinih radova;
po izvođaču radova, odnosno podizvođaču radova.
Ovi delovi dnevnika postaju sastavni deo glavnog građevinskog dnevnika, a otvaranje ovih delova odobrava stručni nadzor.
Osim odgovornog izvođača radova, lica koja vrše stručni nadzor i rukovodilac gradilišta sada imaju ovlašćenje da upisuje odgovarajuće podatke u građevinski dnevnik, ali uz odobrenje odgovornog izvođača radova. Pravilnik jasno definiše koje podatke treba uneti na prvoj i drugoj strani dnevnika, uključujući informacije o usklađenosti i odstupanjima od uslova građenja.
Pravilnik propisuje obavezu vođenja građevinskog dnevnika, knjige inspekcije i građevinske knjige u elektronskom obliku u PDF formatu putem digitalne platforme koja nije još uvek formirana. Pravilnikom je takođe određen i rok do 1. juna 2024. godine za uspostavljanje digitalne platforme.
Za započete građevinske dnevnike i knjige inspekcije pre stupanja na snagu Pravilnika nije potrebno vođenje u elektronskoj formi, već po ranijim propisima. Takođe, za radove prijavljene od 1. januara 2024. godine do uspostavljanja digitalne platforme, dozvoljeno je korišćenje prelaznih programa poput Excel-a i Word-a.

PODELI PUTEM: