Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novu pravnu regulativu u pogledu zdravstvenog osiguranja krajem prošlog meseca. U daljem tekstu možete se upoznati sa novim zakonskim rešenjima i šta ona donose po pitanju uslova za ostvarivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

  1. Pregled prvostepene lekarske komisije nakon 30 dana

Prema ranijem rešenju, izabrani lekar je mogao da utvrdi privremenu sprečenost za rad u trajanju do 60 dana. Novim zakonom propisano je da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, a nakon toga neophodno je sprovesti pregled prvostepene lekarske komisije.

Ipak, ostavljena je mogućnost da izabrani lekar da utvrdi privremenu sprečenost za rad u trajanju do 60 dana, ali samo u propisanim slučajevima kao što su maligne bolesti, komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće i sl..

  • Obračun naknade zarade

Novi zakon propisuje da RFZO samostalno vrši obračun naknade zarade koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, 

Naime, Poslodavac dostavlja filijali zahtev za isplatu naknade zarade sa dokazima potrebnim za isplatu.

Nakon toga, RFZO utvrđuje visinu naknade zarade i prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca u roku od 21 dana od dana prijema zahteva poslodavca za isplatu naknade zarade.

Poslodavac je dužan da primljena sredstva isplati zaposlenom najkasnije u roku od sedam dana od dana njihovog prijema. Ukoliko isplata u navedenom roku nije izvršena, poslodavac je dužan da vrati sredstva filijali.

Zaključujemo da se usvojenim izmenama i dopunama racionalnije i efikasnije uređuje pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad osiguranika, sa težnjom da se umanji mogućnost zloupotreba, sve sa ciljem ekonomičnijeg raspolaganja sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

PODELI PUTEM: